รายนามผู้มอบเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ คุณสุรชัย-พรพรรณ เชิดชูชัยทิพย์ คุณมณฑา-ประไพ-ปราณี เชิดชูชัยทิพย์ คุณชูศิลป์ วิลาทัน คุณโชคชัย-จิตรลดา ธรรมานุธรรม และกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตเกษตร