รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบเงินบำรุงโรงพยาบาลชัยบาดาล ตำแหน่ง พนักงานบริการ