ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ฯ

 ประกาศเผยแพร่แผน