ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.ชัยบาดาล

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

คุณลักษณะเฉพาะไตเทียม