เอกสาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

  งานพัฒนาบุคลากร (HRD)

แบบฟอร์มการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ

คู่มือระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญารับทุน และสัญญาลาศึกษา

แบบคำร้องขยายเวลาศึกษาต่อ

  งานบริหารบุคคล (HRM)

บันทึกรายงานตัวปฏิบัติราชการ (กรณีย้าย/โอน เข้า)

ใบลา

ใบย้าย

แบบฟอร์มขอย้ายเปลี่ยนสายงาน

แบบขอลาออก

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ

แบบคำร้องขอบัตรข้าราชการ

แบบคำร้องขอบัตรลูกจ้าง

แบบคำร้องขอบัตรพนักงานราชการ

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์ม บันทึกรายงานตัวกลับจากลาศึกษาต่อ

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

ใบลาออก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลจำนวนผู้ที่ปฏิบัติงานจริงของส่วนราชการที่รับย้าย หรือรับไว้ปฏิบัติราชการ

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบประเมินบุคคลและผลงาน

      1. การส่งแบบประเมิน

      2. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล (ชี้ตัว)

      3. เอกสารขอนับระยะเวลาเกื้อกูล

      4. แบบประเมินผลงาน (ตำแหน่งประเภทวิชาการ)

      5. แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตำแหน่งประเภททั่วไป)

      6. เอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ชี้ตัว)

      7. แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

      8. แบบประเมินบุคคลแพทย์ ทันตแพทย์ชำนาญการ

คู่มือขอบำนาญด้วยตัวเอง

      1. วิธีปฏิบัติและเอกสาร

      2. คู่มือขอบำนาญ