เอกสาร งานธุรการ

งานธุรการ

Template หนังสือราชการ ปี 54

ใบขอใช้การประชุมผ่านระบบสื่อทางไกล(Web Conference)

แบบขอใช้ห้องประชุม

แบบยกเลิกการใช้ห้องประชุม

แบบการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ของทางราชการ