เอกสาร งานพัสดุ

งานพัสดุ

ใบขอใช้รถยนต์ราชการ

แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติซื้อจ้าง (ภายใน สสจ.ลพบุรี)

แบบฟอร์มสั่งซื้อสั่งจ้าง

แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งสั่งจ้างถ่ายเอกสาร

ใบเบิกพัสดุ

ใบส่งซ่อม

แบบฟอร์มสั่งซื้อสั่งจ้าง งบปี 60