กลุ่มงานการพยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาล

 

 
 
 
หัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 
 
 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
 
งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
 
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี
 
 
งานการพยาบาลผู้คลอด
 
 
งานการพยาบาลผู้ป่วยในศัลยกรรม
 
งานการพยาบาลผู้ป่วยในอายุรกรรมชาย
 
 
งานการพยาบาลผู้ป่วยในอายุรกรรมหญิง
 
 
งานการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด
 
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง
 
 
งานวิจัยและพัฒนา