กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

 
 
 
 
 
นางสาวจันทสุดา  ปลาทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม