วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งคุณภาพและความสุข  ภายในปี 2563

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบโปร่งใส และเอื้อต่อการจัดการบริการสุขภาพ
  2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพ มี ความปลอดภัยของผู้ให้แลผู้รับบริการ
  3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข 8 ประการ
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการบริการสุขภาพแบบบูรณาการ

 

ค่านิยม (Values)

สนทนาปลูกปัญญา  เมตตา  รับผิดชอบ

เข็มมุ่ง  (2561)

  1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงให้มีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(STROKE) หัวใจ (STEMI) ภาวะติดชื้อ (sepsis)
  3. องค์กรแห่งความปลอดภัย (Patient Safty Goal)
  4. พัฒนา สร้างเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข Happy Body & Relax

ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 3   พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 4   สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพ