ทำเนียบผู้บริหาร

 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
 
 
 
นายแพทย์พิสิฐ  พรหมคำ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล
 
 
 

นางสาวสุวรรณา  แท้วิริยะกุล

กลุ่มงานการแพทย์

 
นายสุชาติ  ภิญโญชีพ
กลุ่มงานทันตกรรม
 
นางพิมพ์พรรณ  สิงหฬ
กลุ่มงานการพยาบาล
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
นางสาวสุวรรณา  แท้วิริยะกุล
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
 
นางสาวจันทสุดา  ปลาทอง
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
นางสาวศิริอร  โมทนะเทศ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 
นางพรนิภา  คำภูมี
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 
นางปัณฑารีย์  ทองงอก
กลุ่มงานรังสีวิทยา
     
นางสาวปราถนา  วิไลปาน
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
นางสาวจิรพรรณ นาคเสพ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู