ประวัติโรงพยาบาล

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลชัยบาดาล

            โรงพยาบาลชัยบาดาล ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียง ตั้งอยู่ที่ ๒๕๐ ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐

ประวัติโรงพยาบาลชัยบาดาล

              เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ รัฐบาลได้อนุมัติเงินให้ดำเนินการก่อสร้าง สถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอชัยบาดาล โดยทำการก่อสร้างในบริเวณเนื้อที่ ๒ ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างที่ว่าการอำเภอ  กับที่ทำการไปรษณีย์ชัยบาดาล และทำพิธีเปิดสถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอชัยบาดาล เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๐ เปิดดำเนินการรักษาพยาบาลและป้องกันโรค โดยมีนายแพทย์และ เจ้าหน้าที่อนามัยปฏิบัติงาน ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนชื่อสถานีอนามัยชั้นหนึ่งเป็น ศูนย์การแพทย์และอนามัย แพทย์ซึ่งเป็นนายแพทย์ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอนามัย

                จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นายนิยม วรปัญญา ซึ่งขณะนั้นเป็นส.ส.ลพบุรี ได้ของบประมาณพร้อมทั้งแสดงความจำนงในการบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล ๓๐ เตียง เพราะว่าที่เดิมนั้นมีเนื้อที่คับแคบไม่เหมาะในการขยายการก่อสร้าง ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำการก่อสร้าง มีประชาชนตลอดจนพระภิกษุให้การสนับสนุนหาที่ดินเพื่อทำการก่อสร้าง และทางราชการพิจารณาได้คัดเลือกที่ดิน นายเมธา เกษไชย  นางประวีณา เกษไชย และนายสิน รู้การนา นางหวน รู้การนา จำนวน ๓๐ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลในปัจจุบัน เนื่องจากบริเวณก่อสร้างโรงพยาบาลห่างจากถนนสุระนารายณ์ จึงจำเป็นต้องทำถนนเขตโรงพยาบาลไปจนถึงถนนสุระนารายณ์ เพื่อช่วยให้การเข้าออกสะดวกยิ่งขึ้น  ได้มี นายเมธา เกษไชย และนางสายพาน โล่กุลสมบัติ บริจาคที่ดินเพื่อทำการขยายถนน และในระยะต่อมา เจ้าอธิการประมุข ปชากุโล ได้บริจาคที่ดินเพิ่มให้อีก ๑ ไร่     เพื่อเตรียมสร้างตึกพิเศษสงฆ์อาพาธ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด ๓๑ ไร่

               ทางราชการได้เปิดประมูลการก่อสร้าง และได้ทำสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ทำการวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง ที่ตึกอำนวยการและคนไข้นอกเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๑๙ โดยมีพลตรีวิทย์ นิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี นายแพทย์ประกอบ บุญมงคล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีในขณะนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๒๐ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จในตอนกลางปี พ.ศ. ๒๕๒๑ และเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมี             ศ.นพ.ประพนธ์ ปิยะรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลชัยบาดาล

                โรงพยาบาลชัยบาดาลได้ย้ายอุปกรณ์มาจากสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง หรือโรงพยาบาลเดิมและมาเปิดดำเนินการวันแรก เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ เป็นโรงพยาบาล   ขนาด  ๓๐ เตียง

                ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื่องด้วยปริมาณผู้ป่วยเพิ่มจำนวนขึ้น โรงพยาบาลมีพื้นที่รับผิดชอบถึง ๒๑ ตำบล และมีนโยบายยกระดับโรงพยาบาลชัยบาดาลให้เป็น ๖๐ เตียง

                ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จากยอดผู้รับบริการที่มากขึ้น และศักยภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด ๙๐ เตียง

                ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงพยาบาลชัยบาดาลได้ถูกกำหนดให้เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง (M๒) เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียง มีศักยภาพทางการรักษาสูงขึ้นมีแพทย์เฉพาะทาง ศัลยแพทย์,สูติ-นรีแพทย์,กุมารแพทย์,วิสัญญีแพทย์,ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์,อายุรแพทย์,จักษุแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์รอบครัว,แพทย์ทั่วไป

 

เกียรติประวัติของ รพ.ชัยบาดาล

 

๒๕๔๘

   เกียรติบัตร โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

๑๓

พฤศจิกายน

๒๕๕๐

   HA ขั้น ๒

๗ 

มกราคม

๒๕๕๑

   HNQA

มีนาคม

๒๕๕๑

   โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองแดง

๑๖

มิถุนายน

๒๕๕๓

   HA ขั้น ๑

กรกฎาคม

๒๕๕๓

   โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ครั้งที่ ๑

๓๐

พฤศจิกายน

๒๕๕๔

   งานชันสูตรได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค           การแพทย์ ๒๕๕๑ โดยสภาเทคนิคการแพทย์

๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕

   งานรังสีได้ผ่านการรับรอง การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยระดับเงิน

เมษายน

๒๕๕๖

   ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

เมษายน

๒๕๕๗

   ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

๒๑

ตุลาคม 

๒๕๕๖

   งานรังสีผ่านการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับดี

๑๗

กรกฎาคม

๒๕๕๗

   ผ่านการประเมินรับรอง ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

๒๘

กรกฎาคม

๒๕๕๗ 

   โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ครั้งที่ ๒