คุณแม่ทองใบ ศิริวัฒน์,ร้านกรทอง ทาทามอเตอร์,ร้านเกรียงไกรพานิช,ร้านศรีสุข,ร้านสวรรค์หีบศพและคุณนงเยาว์ บุญทิพย์ มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงให้กับโรงพยาบาลชัยบาดาล