นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับทีม สสจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยบาดาล