จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ต.ลำนารายณ์ จำนวน 40 ท่าน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ โรงพยาบาลชัยบาดาล เนื่องในวันอานันทมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล)